Stavba každého domu, a tedy i zavádění elektroinstalace, se musí řídit příslušnými právními předpisy. Nově zaváděné elektroinstalace,a i rozsáhlejší úpravy a rekonstrukce, podléhají zákonu o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. a navazujícím předpisům.

Tento zákon nařizuje odborné vedení stavby způsobilou osobou, nebo odborný dozor pro menší stavby.Pro práci na elektroinstalaci je nezbytná elektrotechnická kvalifikace a platné ověření podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. odborné způsobilosti v elektrotechnice. Zařízení a výrobky používaná v elektroinstalaci musejí splňovat technické předpisy a technické normy ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

 

Elektrotechnické výrobky, které splňují evropské normy musejí mít ochrannou značku CE, nicméně v elektroinstalaci se setkáváme i s výrobky, které nemohou být celoevropsky normalizovány, jde především o silové zásuvky a vidlice. Tyto výrobky tedy nemohou být označeny značkou CE, musejí však splňovat požadavky technických norem ČSN.

 

Seznam základních technických norem pro elektroinstalaci a elektrické zařízení související s tématem aktuální k datu 10. března 2018:

 

ČSN 330165 ed. 2 –Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 331310 ed. 2 –Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 331500 –Revize elektrických zařízenÍ

ČSN 331600 ed.2 –Revize akontroly elektrických spotřebičů během používání

ČSN 332000-1 ed.2 –Elektrické instalace nízkého napětí – Základní hlediska, stanov. char. a definice

ČSN 332000-2-21 –Pokyny kpoužívání všeobecných termínů

ČSN 332000-4-41 ed.2 –Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 332000-4-42 ed.2 –Ochrana před účinky tepla

ČSN 332000-4-43 ed.2 –Ochrana před nadproudy

ČSN 332000-4-443 ed.3 –Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 332000-4-444 –Ochrana před napěťovým aelektromagnetickým rušením

ČSN 332000-4-45 –Ochrana před podpětím

ČSN 332000-4-46 ed.3 –Odpojování aspínání

ČSN 332000-4-47 –Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

ČSN 332000-4-473 –Opatření kochraně proti nadproudům,

ČSN 332000-4-48 –Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů

ČSN 332000-4-482 –Ochrana proti požáru vprostorách sezvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 332000-5-51 ed.3 –Výběr astavba elektrických zařízení –Všeobecné předpisy

ČSN 332000-5-52 ed.2 –Výběr astavba elektrických zařízení –Elektrická vedení

ČSN 332000-5-53 ed.2 –Výběr astavba elektrických zařízení –Spínací ařídicí přístroje

ČSN 332000-5-534 ed.2 –Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 332000-5-54 ed.3 –Výběr astavba elektrických zařízení –Uzemnění aochranné vodiče

ČSN 332000-5-551 ed.2 –Ostatní zařízení –Nízkonapěťová zdrojová zařízení

ČSN 332000-5-557 –Výběr astavba elektrických zařízení –Pomocné obvody

ČSN 332000-5-559 ed.2 –Výběr astavba elektrických zařízení –Svítidla asvětelná instalace

ČSN 332000-5-56 ed.2 –Výběr astavba elektrických zařízení –Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 332000-5-57 –Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání ařízení

ČSN 332000-6 ed.2 –Elektrické instalace nízkého napětí – Revize

ČSN 332000-7-701 ed.2 –Prostory svanou nebo sprchou

ČSN 332000-7-702 ed.3 –Plavecké bazény fontány

ČSN 332000-7-703 ed.2 –Místnosti akabiny sesaunovými kamny

ČSN 332000-7-704 ed.2 –Elektrická zařízení na staveništích demolicích

ČSN 332000-7-705 ed.2 –Zemědělská azahradnická zařízení

ČSN 332000-7-706 ed.2 –Omezené vodivé prostory

ČSN 332000-7-712 ed.2 –Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

ČSN 332000-7-713 ed.2 –Nábytek

ČSN 332000-7-714 ed.2 –Venkovní světelné instalace

ČSN 332000-7-715 ed.2 –Světelná instalace napájená malým napětím

ČSN 332000-7-718 –Prostory občanské výstavby pracoviště

ČSN 332000-7-753 ed.2 –Topné kabely apevně instalované topné systémy

ČSN 332130 ed.3 –Elektrické instalace nízkého napětí –Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 332180 –Připojování elektrických přístrojů spotřebičů

ČSN 332190 –Připojování elektrických strojů apohonů elektromotory

ČSN 340350 ed. 2 –Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody ašňůrová vedení

ČSN EN 62208 ed.2 –Prázdné skříně pro rozváděče –Obecné požadavky

ČSN EN 61439-1 ed.2 –Rozváděče nízkého napětí –Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-2 ed.2 –Rozváděče nízkého napětí –Výkonové rozváděče (PSC)

ČSN EN 61439-3 –Rozváděče nízkého napětí –Rozvodnice určené pro provozování laiky (DBO)

ČSN EN 61439-4–Rozváděče nízkého napětí –Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

ČSN EN 61439-5 –Rozváděče nízkého napětí –Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

ČSN EN 61439-6 –Rozváděče nízkého napětí –Přípojnicové rozvody

ČSN EN 50110-1 ed.3 –Obsluha apráce na elektrických zařízeních

ČSN EN 62305 –Ochrana před bleskem